martes, 14 de enero de 2014

DECÀLEG DE PROSPERITAT ORGANITZACIONAL


10 punts clau en gestió organitzacional en el Nou Paradigma dels negocis. Allò que a les escoles de negocis encara no expliquen.


1.- SALUT ORGANITZACIONAL.  La salut d'una organització te a veure amb la salut de les seves arrels, finances, propòsit, colaboració, comunicació, visió estratègica, retorn a la societat, etc… però també especialment amb la salut física i emocional de les persones.

2.- ENERGIA ORGANITZACIONAL. Tota organització és un organisme viu (comportaments, inèrcies, caràcter, etc. que li son propis) i per tant també té energies que l'organitzen, el defineixen i que l'alteren en positiu i en negatiu. Ser conscient d'aquestes energies obre grans oportunitats de diagnòstic i d'intervenció.

3.- LIDERATGE CONSCIENT - Liderar conscientment una organització, un equip o a un mateix consisteix en tenir una coneixement mes ampli i profund del que liderem i els seus efectes. Habitualment aquest coneixement es refereix a percebre i comprendre millor les persones en totes les seves dimensions, a veure l'impacte que tenim sobre altres grups i sistemes i a conèixer l'impacte sobre l'entorn i el planeta. Aquesta consciència va des de les relacions amb una sola persona fins a les relacions i impacte amb els macro sistemes socials i planetaris. Per poder avançar en aquesta consciència no hi ha altre camí que avançar en el coneixement d'un mateix, que ens portarà necessàriament al nostre desenvolupament.

El malestar o benestar d’una organització és la resultant de les accions personals i col·lectives de tots i cadascun de nosaltres.

4.- VISIO INTEGRAL DEL SER. Mirem les persones (i ens mirem a nosaltres mateixos) com persones completes, integrals. Reconeixem i respectem dimensions físiques, mentals, emocionals i esprirituals de tots els colaboradors i ciutadans; començant per les nostres.

5.- CREIXEMENT PERSONAL. Una organització creix quan les seves persones crèixen. No es pot desenvolupar una organització sense desenvolupar les seves persones. El treball i creixement personal es natural en una organització i és un requisit important.

6.- VISIÓ SISTÈMICA - Veure l'organització com un sistema en si mateix, que està format per subsistemes a diversos nivells, i que a la vegada forma part de sistemes mes grans. Tots els canvis tenen algun efecte en el sistema, que sempre cerca recuperar un equilibri inestable.

7.- COLABORACIÓ/COOPERACIÓ. La colaboració i la cooperació superen de lluny a la competencia entre persones, unitats, àrees, etc. La colaboració està en la natura humana i resulta gratificant per a ambdues parts. Esquemes, creences, hàbits i sobretot pors dinamiten el desig honest de cada persona de colaborar per un objectiu comú i mes elevat.

8.- BE COMÚ. Les organitzacions humanes (totes) troven el major sentit quan la seva activitat i missió està orientada al bé comú. Les persones troven plenitud i mes felicitat quan dediquen els seus esforços a organitzacions amb sentit.

9.- GESTIÓ PER VALORS. Quan una organització i els seus directius gestionen a través de valors organitzacionals que tenen que veure amb les persones, aquestes s'impliquen, es motiven, i troven una forta orientació de les seves accions. Quan això no succeiex, les persones poden arribar a la dimisió emocional.

10.- APODERAMENT ("empowerment"). No hi canvi de cap tipus si no decidim prendre el poder de voler fer les coses de manera diferent, sense donar les culpes a factors externs. Això implica adonar-se que el canvi està en nosaltres mateixos i no en els altres, i prendre la decisió de voler fer alguna cosa. Si seguim donant les culpes als altres (companys, crisi, caps, etc.) ens debilitem com a persones i deleguem la nostre felicitat a elements externs.